Son Dakika
13 Mayıs 2021 Perşembe

Çin-Moğol sınırında dünyanın en uzun konvoyu görüntülendi

12 Aralık 2016 Pazartesi, 12:23

Moğolistanlı Montsame Haber Ajansı, Çin’in Moğolistan’dan ihraç edilen kömür ve bakır konsantresine yeni gümrük vergileri uygulamasıyla, Oyu Tolgoi* maden yatağından çıkan yüklü kamyonların Çin sınırında 60 kilometrelik kuyruk oluşturduğunu açıkladı.

Montsame, Moda Ganz sınır kapısının ekipmanlarını modernize etmek amacıyla 1 Aralık itibariyle Çin tarafının yeni gümrük vergisini uygulama kararı aldığını duyurdu. Ajansın yayımladığı haberde, kontrol noktasından geçen her kamyondan 10 yuan ($ 1.4), 1 ton ürün için ise 8 (1,16 $) yuan vergi alınacağı belirtildi. Bununla beraber, değeri 10 bin yuan’ı (1400 $) geçen değerli metal (bakır konsantresi) için yüzde 2 miktarında vergi kesileceği kaydedildi.

mongolia-world-longest-traffic-jam

Montsame ayrıca, Çin sınır kapısındaki gümrük çalışanlarına göre, vergilerin artırılmasından önce günlük sınır noktalarından 1500 kamyonun Çin’e 135 bin ton kömür ihraç edildiğini açıkladı. 1 ayda bu rakamın 4 milyon tonu geçtiğinin, yılda ise 48.6 milyon ton civarında kömür çıkarıldığının altı çizildi.

komur-kariyer

Moğolistan’ın Nalayh, Darhan ve Baganuur kentlerinde kahverengi kömürün kazılıp çıkarıldığı 3 büyük maden yatağı bulunuyor. Seneler önce Gobi Çölü’nde Tavan Tolgoi maden yatağı bulundu. Jeolojik rezervinin milyarlarca ton olduğu tahmin edilen Tavan Tolgoy’un yıllık üretim hacmi 1 milyon ton seviyesini oluşturuyor. Çin sınırından 56 kilometre uzaklıkta olan ve Çin’e uzanan demiryolu bulunan  Nariyn Suhayt yatağından Çin’e her yıl 2 miyon ton kömür ihraç ediliyor. Dünya piyasasında 1 ton kömürün fiyatı 200 dolar olarak değerlendirilirken, Çin’in tek alıcı olması nedeniyle Moğolistan 30 dolar seviyesinde satmak zorunda kalıyor.

ITAR-TASS 54: BURYATIA, RUSSIA. APRIL 3. Coal extractor at Tugnui opencast coal mine operated by VostSibUgol, part of SUEK Company. (Photo ITAR-TASS / Yevgeny Yepanchintsev) 54. Ðîññèÿ. Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ. 3 àïðåëÿ. Íà óãîëüíîì ðàçðåçå "Òóãíóéñêèé". Ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ ÎÀÎ "Âîñòñèáóãîëü", âõîäÿùåì â ñîñòàâ ÎÀÎ "Ñèáèðñêàÿ óãîëüíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ" (ÎÀÎ "ÑÓÝÊ"). Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Åâãåíèé Åïàí÷èíöåâ

Oyu Tolgoi* maden yatağı, dünyanın 3’üncü en büyük bakır yatağı ve 6’ncı en büyük altın yatağı sayılmakta. Dünyanın üçüncü büyük uluslararası madencilik ve metalürji şirketi ‘Rio Tinto Group’, 2009 yılından bu yana Moğolistan Hükümetiyle yaptığı anlaşma doğrultusunda Oyu Tolgoi yatağının en büyük hissesine sahip oldu. 2001 yılında keşfedilen Oyu Tolgoi, Moğolistan başkenti Ulan Bator’dan yaklaşık 550 kilometre uzaklıkta Gobi çölünde yer alıyor ve değerli metaller, açık (kariyer) ve yeraltı (maden) yollarla üretiliyor.

mongolia-map

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KAZAKİSTAN.KZ HABER SİTESİ